องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี


บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2020-02-15
2020-02-06
2020-02-05
2020-01-30
2020-01-29
2020-01-14
2019-12-12
2019-06-27
2019-06-25
2019-06-04