องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
นายนพรุจ    พุทหอม
 นายก อบต.
   
 นางรัชฎา    ผาผาย  นายอภิวัฒน์    จันที
 รองนายก อบต.  รองนายก อบต.
 
นายธีระพล  พุทหอม
 เลขานุการนายก อบต.