องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สภา อบต.


 นายสมคิด อ่อนสี
 ประธานสภา อบต.
   
 นายประพันธ์ สำราญวงศ์  สิบเอกชัยชาติ    เค้าโคน
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
       
 นายทนงศักดิ์ ผาผาย นายสุรพล เหล่าชัย
 นางนิธินันท์ ทองระคนธ์  นางสุมาลี ผาผาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
     
 นายทวี แผวสุวรรณ์  นายสีนวล แซ่ตั้ง  นายเดชชัย พุทหอม นายสมโภชน์ ปานมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
     
 นางเกษร แก้วสุขประสิทธิ์  นางอุดม จาดสกุล  นายบุญหลาย แพรเมือง นายสายชล บุญประมวญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นายอำนวย ชัยเหลา  นางสาวธัญญารัตน์ อินสุก  นายมงคล คำสกุล  นางสีนวน จันทรถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 นายสุพรรณ์ คำภา นายสุจี ใสปัน
 นางมาลาตี ชะนะ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
นายสัมฤทธิ์ ทายศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11