องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สำนักงานปลัด

     
  นายชัยชาติ    เค้าโคน  
   ปลัด อบต.
โทร. 089-8589536
 
     
  นางสาวสำริด จิระออน  
  หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-9024250
 
     
นายนนเร  นาคจรุง
นางปราณี   ชำนาญวงษ์ นางสุวภัทร    ภักดีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 099-1518492
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 061-5498561
 
 
นางจันทร์พิมพ์  จันทร์เปล่ง นายไพรัช ต่ายจันทร์   นายเกริกกิตติ  วิวะรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 086-0168633
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
086-7973916
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


     
   
     
     
 นางมณีวรรณ    จันทร์ปัญญา
นางเสมอ    ประดับศิริกุล 
 ครู(คศ.1)
 ครู(คศ.1)
โทร. 084-9126220
 
 
   
     
 นางสาวกรพินธ์  พุ่มบ้านเซ่า   นางสาวชมพูนุช    ชนะสิทธิ์ นางปราณี    จันทร์มณี
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
   
     

 
นางสาวกฤษณา    นาคประกอบ

 นางพิชชานันท์    น้อยวิชัย
 ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
     
   
     


 
นายไพฑูรย์    บัวเชย
นายรังสรรค์    ฉลาดหา  นางสาวนัทติกาล    งี่หลี
 คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุก น้ำ)
ภารโรง คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
 
 
นายสมาน    พุทหอม
นายสายันต์    สีราม  นายศรัญญู    หมื่นพหล
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานจดมาตรน้ำ
   
นายคำพัน    บุญอ้อย
นายดลนที    ผ่องศรีสุข  นายศุภสรรค    ท้าวดี
 คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บขยะ)  คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บขยะ)
   
นายสมพงษ์    เอนกคณา
นางสาวสุจิตรา    ดีจ่าง  นางสาวเขมจิรา    บุญเรือง
 คนงานทั่วไป  (พนักงานเก็บขยะ)
พนักงานจ้าง(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานนักการ)
   
นางสายยนต์    เมืองแก้ว นางสาวขนิษฐา    เกษชัย นายพิกุล    บัวเชย
พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานแม่บ้าน) พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานธุรการ) คนงานทั่วไป (พนักงานเก็บขยะ)