องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สำนักงานปลัด

     
  สิบเอกชัยชาติ    เค้าโคน  
   ปลัด อบต.  
     
  นางดวงฤทัย    ถนอมศรี  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นายนนเร  นาคจรุง
นางปราณี   ชำนาญวงษ์ นางสุวภัทร    ภักดีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
นางจันทร์พิมพ์  จันทร์เปล่ง     นายเกริกกิตติ  วิวะรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

     
   
     
     
 นางมณีวรรณ    จันทร์ปัญญา
นางเสมอ    ประดับศิริกุล 
 ครู(คศ.1)  ครู(คศ.1)
   
   
     
 นางสาวกรพินธ์  พุ่มบ้านเซ่า   นางสาวชมพูนุช    ชนะสิทธิ์ นางปราณี    จันทร์มณี
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   
   
     

 
นางสาวกฤษณา    นาคประกอบ
 นางพิชชานันท์    น้อยวิชัย
 ผช.นักวิชาการศึกษา
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
     
   
     


 
นายไพฑูรย์    บัวเชย
นายรังสรรค์    ฉลาดหา  นางสาวนัทติกาล    งี่หลี
 คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุก น้ำ)
ภารโรง คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
 
 
นายสมาน    พุทหอม
นายสายันต์    สีราม  นายศรัญญู    หมื่นพหล
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานจดมาตรน้ำ
   
นายคำพัน    บุญอ้อย
นายดลนที    ผ่องศรีสุข  นายศุภสรรค    ท้าวดี
 คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บขยะ)  คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บขยะ)
   
นายสมพงษ์    เอนกคณา
นางสาวสุจิตรา    ดีจ่าง  นางสาวเขมจิรา    บุญเรือง
 คนงานทั่วไป  (พนักงานเก็บขยะ)
พนักงานจ้าง(ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์)  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานนักการ)
   
นางสายยนต์    เมืองแก้ว นางสาวขนิษฐา    เกษชัย นายพิกุล    บัวเชย
พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานแม่บ้าน) พนักงานจ้าง (ปฏิบัติงานธุรการ) คนงานทั่วไป (พนักงานเก็บขยะ)