องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

กองคลัง

     
  นางนวลทิพย์  ช้างจวง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
นางสาวจิดาภา  จงรักชอบ นางสาวอนุสรา  พุทหอม
 นางสุรีพร  คำทา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จนท.การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
     
   
     
   
 นางสาวจันทร์จุรี    สีบุญชู
นางสาวนัทติกาล  งี่หลี
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   
     
   
 นายประมาณ    ทายศรี  นายเอกชัย    สอนมาลา  นายกฤษฎา    งามกุศล
 คนงานทั่วไป(เก็บค่าน้ำประปา)  คนงานทั่วไป(เก็บค่าน้ำประปา)  คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บค่าขยะ)