องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

กองคลัง

     
  นางนวลทิพย์  ช้างจวง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-7577584
 
   
นางสาวจิดาภา  จงรักชอบ นางสาวอนุสรา  พุทหอม
 นางสุรีพร  คำทา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร.080-5796587
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร.096-5788702
 จนท.การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
โทร.096-5788702
     
   
     
   
 นางสาวจันทร์จุรี    สีบุญชู

นางสาวนัทติกาล  งี่หลี
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
   
     
นายกฤษฎา    งามกุศล
   
 นายประมาณ    ทายศรี
 คนงานทั่วไป(เก็บค่าน้ำประปา)  คนงานทั่วไป(เก็บค่าน้ำประปา)  คนงานทั่วไป(พนักงานเก็บค่าขยะ)