องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1 ที่ตั้ง

บริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาล ประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ 65 กิโลเมตร

ทิศเหนือ            ติดกับ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้                ติดกับ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก     ติดกับ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก       ติดกับ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล และตำบลโคกสลุง

            อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี            

2   เนื้อที่

ตำบลม่วงค่อมมีเนื้อที่ประมาณ 44,178 ไร่ (76.80 ตารางกิโลเมตร)

3 ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ภูมิประเทศเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ในฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก ฤดูหนาวอากาศหนาวปานกลาง ฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27.42 องศาเซสเซียส ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ประมาณ 36.23 องศาเซสเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 18.61 องศาเซสเซีย

4 จำนวนหมู่บ้าน 

      ตำบลม่วงค่อม ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1 บ้านม่วงค่อม                             

หมู่ที่  2 บ้านม่วงค่อม                                                                         

หมู่ที่  3 บ้านห้วยนา                                                       

หมู่ที่  4 บ้านโคกมะขามป้อม                                                       

หมู่ที่  5 บ้านห้าหลัง                                                                                           

หมู่ที่  6 บ้านโคกสนั่น

หมู่ที่  7 บ้านโคกสะอาด

หมู่ที่  8 บ้านม่วงงาม

หมู่ที่  9 บ้านห้วยนา

หมู่ที่ 10 บ้านนารายณ์ทรงธรรม

หมู่ที่ 11 บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์                                        

5 ประชากร

                    ประชากรทั้งสิ้น 5,909 คน แยกเป็นชาย 2,889 คน หญิง 3,020 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 47 คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ( ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภออ่าวชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี )

   6 การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้