องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

เบอร์โทรศัพท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี *************************** ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 1 นายสมคิด อ่อนสี ประธานสภาฯ 065-6206144 2 นายสุรพล เหล่าชัย รองประธานสภาฯ 089-9947246 3 นายทนงศักดิ์ ผาผาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 089-8021726 4 นางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 080-9107869 5 นางนิธินันท์ ทองระคนธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 084-3413410 6 นายสีนวล แซ่ตั๋ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 086-1338273 7 นายทวี แผวสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 089-0714677 8 นายสมโภชน์ ปานมาก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 098-2606913 9 นายเดชชัย พุทหอม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 082-2392611 10 นางอุดม จาดสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 062-3288748 11 นายบุญหลาย แพรเมือง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 089-4465348 12 นายสายชน บุญประมวญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 098-8641005 13 นายอำนวย ชัยเหลา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 098-3749408 14 นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 098-5329298 15 นายมงคล คำสกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 062-5274637 16 นางสีนวน จันทรถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 097-0525465 17 นายสุจี ใสปัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 081-4344267 18 นายสุพรรณ์ คำภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 085-2171907 19 นางสาวมาลาตี ชะนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 092-7793369 20 นายสัมฤทธิ์ ทายศรี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 081-1234322