องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

            1 อาชีพ

          เกษตรกรรม

                         กสิกรรม โดยสภาพทั่วไปของตำบลมีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย

มันสำประหลัง ไม้ผล เป็นต้น       

                        ปศุสัตว์ เกษตรกรจะเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการจำหน่วยบ้าง

โดยทำเป็นอาชีพเสริม คือ นิยมเลี้ยง ได้แก่ โค เป็ด ไก่ และสุกร เป็นต้น

                        อุตสาหกรรม มีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อไว้ใช้สอยภายในครอบครัวเพียงเล็กน้อย

 เช่น ถักเชือกป่านมะนิลา อาหารแปรรูป (ปลาร้า) ตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานที่จะเกิดขึ้นในตำบล

เช่น โรงงานทานตะวัน ทำให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมากขึ้น

            2 หน่วยธุรกิจในเขตตำบลม่วงค่อม

                       -  ธนาคาร                                                                      -           แห่ง

                        -  โรงแรม                                                                       1          แห่ง

                        -  ปั้มน้ำมัน                                                                    4          แห่ง

                        -  โรงงานอุตสาหกรรม                                                    1          แห่ง

                        -  โรงสี                                                                          4          แห่ง

                        -  โรงทำปุ๋ย                                                                   6          แห่ง

                        -  ร้านค้า                                                                       55        แห่ง

                        -  ร้านอาหาร                                                                  24        แห่ง

                        -  อู่ซ่อมรถยนต์                                                               5          แห่ง

                        -  ห้องเช่า                                                                      14        แห่ง

                        -  ร้านเสริมสวย                                                              3          แห่ง

                        -  โรงเลี้ยงหมู                                                                 7          แห่ง

                        -  ร้านขายรถ                                                                  2          แห่ง

                        -  โรงเลี้ยงไก่                                                                  1          แห่ง