องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1  การศึกษา

                        -  ศูนย์เด็กเล็ก                                                                            1          แห่ง

                        -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                               3          แห่ง

                        -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                 2          แห่ง

                        -  โรงเรียนอาชีวะศึกษา                                                                -           แห่ง

                        -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน/ศูนย์ข้อมูลฯ 1          แห่ง


2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                        -  วัด                                                                                         6          แห่ง

                        -  มัสยิด                                                                                    1          แห่ง

                        -  ศาลเจ้า                                                                                  -           แห่ง

                        -  โบสถ์                                                                                     -           แห่ง

3  สาธารณสุข

                        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงค่อม                        1          แห่ง

                        -  สถานพยาบาลเอกชน                                                               -           แห่ง

                        -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                            1          แห่ง

                        -  อัตราการมีและการใช้ส้วม                                                      100         เปอร์เซนต์

4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  สถานีตำรวจ                                                                           -           แห่ง

                        -  ตำรวจทางหลวง                                                                      1          แห่ง