องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคม

-           การคมนาคมทางรถ มีถนนสายหลัก  2  สาย คือถนนสายสระบุรี หล่มสัก และถนนสุระนารายณ์ - นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 21) ซึ่งเป็นถนนลาดยาง และในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต หินคลุกและถนนลูกรัง

-           ทางรถไฟสายแก่งคอย บัวใหญ่  ผ่านหมู่ที่  1, 2, 4, 5, 6, 7, 10  และหมู่ที่  11

2 การโทรคมนาคม

-           ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  (เอกชน)                                    1          แห่ง

-           สถานีโทรคมนาคม อื่น ๆ (เอกชน)                                     -           แห่ง

3 การไฟฟ้า

-           กระแสไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  11  หมู่บ้าน

-           ประมาณ 2,168 ครัวเรือน

4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-     ห้วย หนอง คลอง บึง                                                            6          แห่ง/สาย

-     บ่อบาดาลสาธารณะ                                                             3          แห่ง

-     คลองชลประทาน                                                                 3          แห่ง

5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

-     ฝาย                                                                                    6          แห่ง

-     บ่อน้ำตื้น                                                                             115      แห่ง

-     บ่อโยก                                                                                20        แห่ง

-           สระน้ำ                                                                          13        แห่ง

6 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

-     จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้                                              1,123   ครัวเรือน

-     จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีมีน้ำประปาใช้                                        1,123   ครัวเรือน

7 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ 

-     ผู้สูงอายุ                                                                              625      คน

-     ผู้พิการ                                                                                106      คน

-     ผู้ป่วยโรคเอดส์                                                                     4          คน