องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี : www.muangkhom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558
Updated 24 กรกฏาคม 2562

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

1.         จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.         จัดให้มีการดำเนินการตามแนวทางบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม

3.         กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

4.         ส่งเสริมการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

5.         ส่งเสริมการประกอบอาชีพและแหล่งเงินทุนของชุมชน

6.         ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการให้ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

7.         จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8.         ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

9.         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย