วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์ ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต ๘๖๕๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน ๙ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน - พระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๘๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น ๓) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - หินคลุก จำนวน ๘ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง