วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาที่จอดรถ อบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๘๖๕๘ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาพร้อมจดมาตรวัดน้ำ และจัดเก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ ๖ (เสรี) หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๒๘๔ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต ๑๒๔๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ข้าง อบต.ม่วงค่อม(ทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (มอบถุงยังชีพ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (ฐาน ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง