วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าสำรองข้อมูลใน server ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เกี่ยวกับพิธีการและรัฐพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมที่นอนเตียงพยาบาล จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - น้ำยาดับกลิ่น จำนวน ๑๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง