วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาพร้อมจดมาตรวัดน้ำ และจัดเก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ ๖ (เสรี) หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๓๘๓ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง - สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ภายในห้องสมุดรักการอ่าน ของอบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต ๑๒๔๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาพร้อมจดมาตรวัดน้ำ และจัดเก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง