วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๔ ชุด ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างฐานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๖ ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮ พร้อมค่าขนย้าย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต ๑๒๔๗ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕-๗๐-๑๕ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง