วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อตามโครงการจัดซื้อพื้นปูยางสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล หมู่ที่ ๖ กลุ่มเสรี แยกบ้านนายสำรวย ถึงบ้านนางเตือน บุญมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮ พร้อมขนย้าย จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกนายมะเนตร ปานมาก หมู่ 10 ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง