วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การคัดเลือก อบต.ดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นส์เตอร์ Canon จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) ภายในอบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง